ويدئوها 

 معرفي يونوپانل،مزايا و كاردبردهاي پانل سه بعدي ، نحوه نصب پانلها ، سرعت اجراي يونوپانل نسبت به سيستمهاي سنتي

بخش ويدئوها

مقالات 

 دسترسي بهتر كاربران ايراني به مقالات علمي در حوزه سيستمهاي ساختماني پانلهاي سه بعدي (3Dpanel)

بخش مقالات

سوالات متداول 

 اگر سوال خاصي داريد قبل از هر اقدامي به بخش زير مراجعه نماييد تا پاسخ خودرا بيابيد درغيراينصورت باماتماس بگيريد.

سوالات متداول

×

خطا

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

 

   دسترسی به منابع معتبر علمی در فعالیت های تحقیقاتی، همواره یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان ارجمند بوده است.با توجه به محدودیت های مختلفی که برای دسترسی کاربران ایرانی وجود دارد، بر آن شدیم تا با جمع آوری مقالات علمی درحوزه سیستم ساختمانی پنل های سه بعدی(3d panel)، پژوهشگران وعلاقه مندان را در انجام فعالیت های پژوهشی یاری نماییم.کاربران محترم میتوانند بدون عضویت درسایت ازمنابع موجود استفاده نمایند.

 

 دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم‌هاي پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي ( نشریه 385)      

تالیف :

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی، تدوین معیارها
و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

دانلود مقاله

سایز: 2,835 MB
فرمت: PDF

شرح کوتاهی از مقاله:

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯی ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩﺍی ﺭو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦﺭوﺵ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎی ﺑﺎﺭﺑﺮﺩﺭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻌﺒﻪ ﺍی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭک ﻓﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯﻃﺮﻑﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎﺯﻩ ﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪﺳﺒﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪﻩ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ و ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺭوی ﻣﺪﻝ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

 سیستم 3dpanel  

تالیف :

دانلود مقاله

سایز: 3,501 MB
فرمت: PDF

شرح کوتاهی از مقاله:

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ،دارﺑﺴﺖ و اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن ﺑﺮايﮔﯿﺮش ،ﻋﻤﻞ آوري وﻣﻘﺎوم ﺷﺪن آن دارد. از اﯾﻦ رو ،از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .اﯾﺮاداﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ، در درﺟﻪ اول ،ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﺎزه اي اﺳﺖ ،و در درﺟﻪ دوم ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎديﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ دوم از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺣﺠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬاﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﺎ وزن وﯾﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﻞﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .

  

 پانلهای سه بعدی 3dpanel  

تالیف :

حمیدرضاموسی پور

دانلود مقاله

سایز: 253 KB
فرمت: PDF

شرح کوتاهی از مقاله:

دﻫﻬﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ د ﻧﻴﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه و روﻧﺪﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺒﻜﻲ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ، ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻮدن، ﺳﺮﻋﺖدر ﻧﺼﺐ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮا و . . . را در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص و ﺑﺎﻻ ﺧﺺ ﻗﺮار داﺷﺘﻦاﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ ( واﺗﻔﺎﻗﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ) و ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪرﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر و ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان ، ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه وﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﻠﻬﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه و در دﻫﻪ 50 دراﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻻﺋﻠﻲ ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ 70ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻣﺎ اﺧﻴﺮا ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 فایل پاورپوینت از پانلهای سه بعدی( 3D PANEL)       

تالیف :

دانلود مقاله

سایز: 24,306 MB
فرمت: PPSX

شرح کوتاهی از مقاله:

در این فایل پاورپوینت آموزشی، در ابتدا به معرفی انواع پانلها ،پرداخته شده و در ادامه اجرای این سیستم را برای ساختمانهای ویلایی با جزئیات کامل و توضیحات اجرایی در اجرای فونداسیون،دیوار،پله و اتصالات و.......در یک پروژه مسکن مهر 360 واحدی ارائه میدهد.
از مزایای این فایل آموزش تصویری بودن و ارائه گام به گام اجرای ساختمانها با پانل های ساندویچی میباشد.

 

تخمين ضريب رفتار قابهاي خمشي فولادي مهاربندي شده با پانلهاي سه بعدي   

تالیف :

محسن گرامي
سيد عليرضا كابلي
اميد رضايي فر

دانلود مقاله

سایز: 1,11 MB
فرمت: PDF

شرح کوتاهی از مقاله:

با توجه به اهميت محاسبه ضريب رفتار سازه، مطالعات مختلفي جهت تعيين اين ضريب انجام شده و روش هاي متعددي ارائه گرديده است . نكته اي كه حائز اهميت مي باشد، عدم وجود ضريب رفتار سيستم هاي تركيبي قاب - پانل و سيستم هاي پانلي در استاندارد 2800 ايران مي باشد. در اين مقاله، ضمن بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي 3 و 5 و 10 طبقه، با پوشش دهانه هاي مختلف توسط پانل، به تحليل اين سازه ها تحت ركوردهاي الس نترو، طبس و ناغان با همپوشاني كامل تحريكات محتمل بر سازه هاي با فركانس هاي طبيعي مختلف پرداخته شده است. در اينجا بررسي رفتار غيرخطي و ميزان اتلاف انرژي در اثر رفتار چرخه اي ناشي از بارهاي لرز ه اي و همچنين ميرايي و اثرات شكل پذيري و اضافه مقاومت سازه در برابر اين نيروها به تفصيل مورد ارزيابي قرار گرفته و با استفاده از نتايج آناليز استاتيكي و ديناميكي غير خطي، مقدار ضريب رفتار سيستم هاي تركيبي قاب پانل در حدود 3 الي 6 ارزيابي گرديده است.

 

 

كارخانه  

استان گلستان ،گنبدکاووس ،خیابان امامزاده

 تلفن:: 3333495(172 98+)

 فکس:: 3332233(172 98+)

دفترتهران 

 سعادت آباد،میدان کاج،سروغربی، 35، همکف،5

 تلفن:: 22373179(21 98+)

 فکس:: 22373177(21 98+)

گالري 

JoomShaper