ويدئوها 

 معرفي يونوپانل،مزايا و كاردبردهاي پانل سه بعدي ، نحوه نصب پانلها ، سرعت اجراي يونوپانل نسبت به سيستمهاي سنتي

بخش ويدئوها

مقالات 

 دسترسي بهتر كاربران ايراني به مقالات علمي در حوزه سيستمهاي ساختماني پانلهاي سه بعدي (3Dpanel)

بخش مقالات

سوالات متداول 

 اگر سوال خاصي داريد قبل از هر اقدامي به بخش زير مراجعه نماييد تا پاسخ خودرا بيابيد درغيراينصورت باماتماس بگيريد.

سوالات متداول

×

خطا

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_content، 1

شماميتوانيد پاسخ بسیاری ازسوالات خود را در اینجا پیدا کنید. با این حال، اگر احتمالاهر گونه سوالي خارج ازسئوال و جواب های زير داشتيد، ميتوانيد با ما تماس بگیرید

این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از:1 – هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و بضخامت های 5 تا 10 سانتیمتر میباشد .2- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت 3 میلیمتر چشمه های 8×8 سانتیمتر و بفاصله 1 تا 2 سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادی مفتول قطری بهم جوش برقی شده اند .این پانلها در کارخانه به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا 1×3متر ی و نوع سقفی آن1×3 و80/0 × 3 متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر پوشش میگردد و در نوع سقفی پس از نصب روی آن بضخامت 5 الی 7 سانتیمتر بتن ریزی میشود .
1-اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﭘﺎﻧﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي و ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﭘﺎﻧﻠﻬﺎي دﻳﻮاري ﺑﺎرﺑﺮ و ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻼف ﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺛﻘﻠﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻲ روي دﻳﻮارﻫﺎ و ﺑﺘﻦ رﻳﺰي روي ﺳﻘﻒ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﻌﺒﻪ در آﻣﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوه BOX TYPE ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در واﻗﻊ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دﻳﻮارﻫﺎ وﺳﻘﻔﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻟﺬاﺻﻠﺒﻴﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎب ﻫﺎي ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. از ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ، ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 2- اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي و ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از اﺟﺮاي اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺟﺮا ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻧﻤﺮه 8 ﻳﺎ 10 ﻃﺒﻖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ دور ﺗﺎ دورﻗﺎب ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دﻳﻮار ﻳﺎ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﭘﺎﻧﻞ دﻳﻮاري ﺑﺎ ﺳﻴﻢ آرﻣﺎ ﺗﻮر ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﭘﺲ از ﺗﺮاز و ﺷﺎﻗﻮل ﻛﺮدن ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ رﻳﺰ داﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود 3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻴﮕﺮدد . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﻮارﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
بسته به نياز سفارش در ابعاد 3 ،6 متر و ... توليد ميشود ولي ابعاد استاندرد آن بدينگونه است: ﻋﺮض:1200 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل:6000 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وزن تقريبي :6كيلوگرم برمترمربع ﺿﺨﺎﻣﺖ پلي استايرن:100-80-60-40 ميليمتر
حداقل گرماي مخلوط بتن بالاي 4-5 درجه است. در صورتي که در دماي زير صفر بتن ريزي انجام شود، عمليات سخت شدن بتن با همان حرارت ناشي از گيرش اوليه ادامه مي يابد. در مورد بتن ريزي در هواي گرم، قالب پلي استايرن اجازه خروج آب بتن را به صورت تبخير از مخلوط بتن نمي دهد و اين رطوبت تا سخت شدن کامل بتن باقي مي ماند.
گازي که بر اثر سوختن متصاعد مي شود، گاز کشنده به مفهوم سيانور نيست. گاز2co و هايت گازco . ولي چون از نظر جرم، جرم يک مترمکعب قالب سازه 20-25 کيلوگرم است مقدار گاز هم آنچنان زياد نيست که فرد را در ساختمان محبوس کند و يا آن را وادار به فرار کند.
مي توان آن را به صورت ديوار برشي در بين ستون ها و يا المان هاي سقفي و براي پوشش کف ها استفاده کرد. پارتيشن ها را مي توان با تمهيداتي در روي نماي ساختمان ها استفاده کرد، که هم مسئله عايق صدا و هم عايق حرارت و اتصال به عناصر نما را جوابگو باشد.
المان هاي ديوار باربر قابليت ايجاد در مدول هاي کمتر از 20/1 را دارد و سطوح منحني در حد قوس دور پله شدني است.
ويبرۀ بدنه شدني است. به شرطي که لوله اي دور قالب بگردانيم که با ايجاد ويبره حرکت به طول 4-5 متر منتقل شود. ويبره به صورت موضعي هم با توجه به اينکه فضايي حدود 15-16 سانتيمتر در وسط داريم، شدني است. البته استفاده از بتن روان و بتن خود تراز شونده که مقاومت هاي سازه اي هم مي دهد مناسب ترين راه ها است.
با توجه به اين که در سقف قابليت اجراي تير موجود است، مي توان طراحي پلان را طوري انجام داد که حجره هاي پارکينگ در جهت طولي ديوار باشد و دهانه لازم را براي گردش ماشين فراهم کرد. در صورتي که اين راه ها جواب نداد مي توان در چند نقطه از ستون استفاده کرد. با توجه به اين که سيستم قابليت عبور لوله ها را از داخل سقف دارد، احتياج به بردن لوله ها در کف و پوشاندن آن با پوکه نيست.
پلي استايرن در دماي 110 درجه ذوب مي شود. ريزش پلي استايرن ذوب شده وقتي اتفاق مي افتد که لايه معدني رويه آن از بين رفته باشد و تا آن زمان ساکنين ساختمان از آنجا خارج شده اند و حدود 100 دقيقه گچ از ريزش پلي استايرن جلوگيري مي کند.

كارخانه  

استان گلستان ،گنبدکاووس ،خیابان امامزاده

 تلفن:: 3333495(172 98+)

 فکس:: 3332233(172 98+)

دفترتهران 

 سعادت آباد،میدان کاج،سروغربی، 35، همکف،5

 تلفن:: 22373179(21 98+)

 فکس:: 22373177(21 98+)

گالري 

JoomShaper